دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری   88804997 - 021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری

دفتر پذیرش آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

دفتر چاپ آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه نیازمندیهای همشهری

نمونه آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری

نمونه آگهی های تبلیغاتی روزنامه نیازمندیهای همشهری

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری

آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری

آگهی نیازمندی های روزنامه نیازمندیهای همشهری

آگهی نیازمندیهای روزنامه نیازمندیهای همشهری

نیازمندی های روزنامه نیازمندیهای همشهری

نیازمندیهای روزنامه نیازمندیهای همشهری

راهنمای روزنامه نیازمندیهای همشهری

نیازمندی های راهنمای نیازمندیهای همشهری

نیازمندیهای راهنمای نیازمندیهای همشهری

آگهی نیازمندی های نیازمندیهای همشهری

آگهی های نیازمندی های نیازمندیهای همشهری

آگهی نیازمندی نیازمندیهای همشهری

آگهی صفحه اصلی روزنامه نیازمندیهای همشهری

پذیرش آگهی داخلی روزنامه نیازمندیهای همشهری

آگهی داخلی روزنامه نیازمندیهای همشهری

آگهی مجلات نیازمندیهای همشهری

آگهی مجلات روزنامه نیازمندیهای همشهری

پذیرش آگهی مجلات روزنامه نیازمندیهای همشهری

چاپ آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

آگهی مزایده فروش قطعات خودرو در نیازمندیهای همشهری

طراحی آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

قبول آگهی نیازمندی های نیازمندیهای همشهری

قبول آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه نیازمندیهای همشهری

پدیرش آگهی ویژه نامه نیازمندیهای همشهری

روزنامه نیازمندیهای همشهری

آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

آگهی ویژه روزنامه نیازمندیهای همشهری

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای روزنامه نیازمندیهای همشهری

نمونه آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

نمونه آگهی نیازمندیهای صبح تهران

تعرفه روزنامه نیازمندیهای همشهری

نمونه آگهی های چاپ شده روزنامه نیازمندیهای همشهری

تعرفه چاپ آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

آگهی مجمع عمومی فوق العاده در راهنمای همشهری

تعرفه پذیرش آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

تعرفه آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

قیمت آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

آگهی مزایده فروش قطعات خودرو در نیازمندیهای همشهری

آگهی مزایده فروش عمومی پروژه در راهنمای همشهری

آگهی مجمع تعاونی مسکن کارکنان شهرداری در نیازمندیها

قیمت آگهی نیازمندی های نیازمندیهای همشهری

روزنامه نیازمندیهای همشهری تهران نیازمندیهای همشهری

پذیرش و چاپ آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری

نمونه آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری

نمونه آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری

نمونه آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری ورزشی

آگهی مزایده ضایعات پروفیل آلومینیومی در نیازمندیهای همشهری

آگهی مزایده ضایعات پروفیل آلومینیومی در نیازمندیهای همشهری

آگهی مزایده ضایعات پروفیل آلومینیومی در نیازمندیهای همشهری

آگهی مزایده عمومی - شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی متعلق به خود شامل انواع پروفیل ضایعاتی آلومینیومی - ضایعات شیشه بی رنگ - میل مهار و سایر ضایعات آهن موجود در اسناد از طریق مزایده عمومی واگذار نماید - لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گگردد برای دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه نماینده خود را همراه با معرفی نامه کتبی به نشانی تهران خیابان کریم خان زند بعد از خردمند شمالی اعزام نمایند - ضمنا دریافت اسناد مزایده از طریق آدرس اینترنتی بخش مزایده و مناقصات نیز امکان پذیر خواهد بود - مهلت تحویل مدارک هفت روز کاری پس از پایان مهلت دریافت مزایده بوده و هرگونه تغییر احتمالی کتبا به اطلاع مزایده گران خواهد رسید - مبلغ تضمین شرکت در مزایده یکصد و شش میلیون ریال می باشد که می بایستی بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا اصل فیش واریزی وجه نقد به نام شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی یا چک تضمین شده بانکی به نفع شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ارائه گردد - سایر اطلاعات تکمیلی در اسناد مزایده درج ضمن شده ضمن اینکه هزینه درج آگهی در جراید و هزینه تعیین کارشناسی بر عهده برنده یا برندگان خواهد بود - آدرس اینترنتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی - آگهی مزایده ضایعات پروفیل آلومینیومی در نیازمندیهای همشهری - آگهی در نیازمندی های همشهری - چاپ آگهی مزایده در نیازمندیهای همشهری - چاپ آگهی در راهنمای همشهری - پذیرش چاپ آگهی در نیازمندیهای همشهری

لینک کلیدی :
آگهی مزایده ضایعات پروفیل آلومینیومی در نیازمندیهای همشهری  پذیرش چاپ آگهی در نیازمندیهای همشهری  چاپ آگهی در راهنمای همشهری  چاپ آگهی مزایده در نیازمندیهای همشهری
کلمات کلیدی :
آگهی مزایده ضایعات پروفیل آلومینیومی در نیازمندیهای همشهری آگهی مزایده عمومی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی متعلق به خود شامل انواع پروفیل ضایعاتی آلومینیومی ضایعات شیشه بی رنگ میل مهار و سایر ضایعات آهن موجود در اسناد از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گگردد برای دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه نماینده خود را همراه با معرفی نامه کتبی به نشانی تهران خیابان کریم خان زند بعد از خردمند شمالی اعزام نمایند ضمنا دریافت اسناد مزایده از طریق آدرس اینترنتی بخش مزایده و مناقصات نیز امکان پذیر خواهد بود مهلت تحویل مدارک هفت روز کاری پس از پایان مهلت دریافت مزایده بوده و هرگونه تغییر احتمالی کتبا به اطلاع مزایده گران خواهد رسید مبلغ تضمین شرکت در مزایده یکصد و شش میلیون ریال می باشد که می بایستی بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا اصل فیش واریزی وجه نقد به نام شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی یا چک تضمین شده بانکی به نفع شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ارائه گردد سایر اطلاعات تکمیلی در اسناد مزایده درج ضمن شده ضمن اینکه هزینه درج آگهی در جراید و هزینه تعیین کارشناسی بر عهده برنده یا برندگان خواهد بود آدرس اینترنتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی آگهی مزایده ضایعات پروفیل آلومینیومی در نیازمندیهای همشهری آگهی در نیازمندی های همشهری چاپ آگهی مزایده در نیازمندیهای همشهری چاپ آگهی در راهنمای همشهری پذیرش چاپ آگهی در نیازمندیهای همشهری

چاپ آگهی نیازمندی های همشهری تهران

آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه بانو مانا
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
دکتر غلامحسن میرزازاده
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
آموزشگاه بانو روشنایی
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
دپارتمان زیبایی ام دی ام
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری
دانلود تعرفه آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری
سفارش آگهی روزنامه نیازمندیهای همشهری  88804997 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی مزایده ضایعات پروفیل آلومینیومی در نیازمندیهای همشهری - آگهی مزایده ضایعات پروفیل آلومینیومی در نیازمندیهای همشهری - آگهی مزایده ضایعات پروفیل آلومینیومی در نیازمندیهای همشهری - آگهی مزایده ضایعات پروفیل آلومینیومی در نیازمندیهای همشهری
آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری - آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری - آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری - آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری - آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری - آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری - آگهی های روزنامه نیازمندیهای همشهری